Reisevilkår 

Reisevilkår World Visitor AS

Nedenstående Alminnelige reisevilkår for Pakkereiser er utarbeidet av Virke Reise Utland og Forbrukerombudet (FO). Vilkårene gjøres gjeldende for pakkereiser som faller inn under definisjonen i Lov om Pakkereiser av 25.8.1995, § 2-1 med senere endringer. Vilkårene er utformet iht. Lov om Pakkereiser («Pakkereiseloven») og Barne- og Familiedepartementets forskrifter til Loven, («Forskriftene») og supplerer bestemmelsene i loven og forskriftene. Videre er vilkårene justert iht. EUs forordning om flypassasjerers rettigheter. Vilkårene regulerer forholdet mellom reisearrangør og forbruker.
 
De vilkårene som angis med kursiv skrift, er individuelle vilkår for World Visitor AS og kompletterer Alminnelige vilkår for Pakkereiser.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger på våre nettsider og i de tilsendte reisedokumentene også er en del av avtalen mellom World Visitor og den reisende.

 
 

1. AVTALENS INNGÅELSE OG BETALINGSVILKÅR

Avtalen mellom partene anses inngått ved bekreftet bestilling. Dersom kunden skal ha opplysninger om pass/visumforhold iht. p. 4.2., er avtalen ikke bindende for ham før disse opplysningene er gitt. Arrangøren kan kreve innbetaling av depositum ved bestillingen eller før en avtalefestet forfallsdato. Depositumet skal betales på den måte som avtales og innen den frist som er satt. Er det avtalefestede beløpet ikke kommet på arrangørens konto 2 dager etter forfall, kan arrangøren heve avtalen med mindre kunden kan dokumentere at betaling er skjedd innen forfall Restbeløpet skal forfalle ikke tidligere enn 30 dager før avreise.

Dersom arrangøren har betalingsforpliktelser ovenfor underleverandører som forfaller tidligere enn 30 dager før avreise, kan restbeløpet forfalle tidligere. Arrangøren skal kunne dokumentere en slik forpliktelse. Det må gis klare og tydelige opplysninger før bestilling om tidspunktet restbeløpet forfaller på. Dersom slik informasjon ikke gis på en klar og tydelig måte ved bestilling, er kunden likevel ikke forpliktet av arrangørens avvikende betalingsfrister. Betaling skal da ikke forfalle tidligere enn 30 dager.

Ved bestilling senere enn 30 dager før avreise, skal kunden betale hele reisens pris ved bekreftelse av plass. Betaler kunden depositum eller restbeløpet på siste forfallsdag, må kunden sende kvitteringen per faks til World Visitor med påført bestillingsnummer. Ved bestilling på worldvisitor.no hvor det er mindre enn 30 dager til avreise, må reisen betales umiddelbart. Først etter innbetaling, får man tilsendt bestillingsnummer og bestillingsbekreftelse. Dersom betalings- og avtalebetingelsene ovenfor ikke overholdes, kan arrangøren heve avtalen og reisen betraktes som annullert. Hovedreisende er den som reserverer reisen og som inngår avtalen med World Visitor. Alle endringer og/eller avbestilling må gjøres av hovedreisende. Medreisende som ønsker å gjøre endringer, må gjøre dette via hovedreisende. Hovedreisende har ansvaret for at han er tilgjengelig for viktige beskjeder (som tidsendringer etc.) på adressen, epost-adressen og telefonnummeret som er oppgitt til World Visitor.

 
 

2. HVA SOM OMFATTES AV AVTALEN

Avtalen omfatter pakkereisen slik den fremgår av bestilling og bekreftelse og reisebevis eller lignende dokument, samt eventuelle tilleggsytelser som inkluderes i pakkereisen i følge avtale mellom partene. Forøvrig omfatter avtalen også arrangørens eventuelle individuelle betingelser. Videre er opplysninger som arrangøren har gitt på sine nettsider, i kataloger, brosjyrer eller lignende en del av avtalen med mindre de må antas å være uten betydning for kundens kjøp av den aktuelle pakkereise. Opplysningene regnes heller ikke som en del av avtalen dersom de er endret på en tydelig måte før avtaleinngåelsen. Arrangøren skal i sin informasjon gjøre oppmerksom på muligheten for at opplysningene kan bli endret før avtale inngås. Tilslutningsreise eller spesielle landarrangementer (utflukter, kurs etc.) inngår kun i pakkereisen dersom disse er solgt eller markedsført til en samlet pris, eller tilrettelagt på en måte som oppfordrer til å selges sammen med pakkereisen.

Ut- og hjemreise må foretas i overensstemmelse med billetten. Dersom man ikke sjekker inn og ikke er med flyet fra Norge, mister man retten til hjemreisen så sant ikke annet er avtalt og skriftlig bekreftet av World Visitor. Ubenyttet del av reisen refunderes ikke, og hele reisen anses som avbestilt.

Tilbud kunden benytter seg av under oppholdet, og som ikke er beskrevet som en del av pakkereisen og inkludert i reisens pris, anses ikke som en del av pakkereisen.

 
 

3. REISENS PRIS

3.1. PRISEN

Den oppgitte pris for reisen skal omfatte alle avgifter, gebyrer og/eller skatter norske og/eller utenlandske myndigheter måtte legge på de tjenester avtalen omfatter. Videre skal prisen inkludere eventuelle tillegg for de særønsker kunden måtte ha knyttet til sin bestilling eller andre ytelser arrangøren har samtykket i og lagt inn i pakkereisen. Tillegg eller rabatter knyttet til reisen eller slike valgfrie tilleggsytelser eller spesifikasjoner skal tydelig fremgå i arrangørens prisoversikt/prisspesifikasjon. Prisen for eventuell avbestillingsbeskyttelse og/eller reiseforsikring kommer i tillegg til pakkereisens pris og omfattes ikke av bestemmelsene i dette punkt. Det samme gjelder for eventuell tilslutningsreise eller landarrangementer som ikke er en del av pakkereisen. Arrangøren kan i sine individuelle betingelser fastsette at den avtalte pakkereisepris kan justeres opp eller ned ved endringer i offentlige skatter og avgifter, og/eller transportpriser og/eller de aktuelle valutaer. Beregningsmåten for slike endringer må fremgå av betingelsene. Arrangøren må i tilfelle også i betingelsene gi kunden tilsvarende rett til å kreve prisreduksjon dersom omstendighetene arrangøren forbeholder seg rett til å justere prisen opp etter, utvikler seg i kundens favør, jfr. Pakkereiselovens § 4-5. Varselet om prisøkning må være meddelt kunden senest den 20. dagen før avreise for at krav om prisøkning skal være gyldig. Kunden kan på sin side ikke påberope seg prisjustering i sin favør grunnet omstendigheter som inntrer senere enn 20 dager før avreise. En prisøkning på mer enn 10 % av den avtalte kjøpesum gir kunden rett til å gå fra avtalen uten kostnader for seg. I varselet om prisøkning etter ovenstående bestemmelser, skal arrangøren sette en rimelig frist for kundens rett til å heve kjøpet uten kostnader for seg. Fristen kan ikke settes til kortere enn tre virkedager.

World Visitor tar forbehold om å endre priser og ytelser etc. som er beskrevet i dette programmet, eller kunngjort på annen måte. Prisendringer kan skje dersom det i tiden mellom avtaleinngåelse og avreise skjer endringer i transportomkostninger, herunder skatter og avgifter, drivstoffpriser eller gebyrer knyttet til bruk av lufthavner, veier, havner eller endrede valutakurser.

3.2. DEPOSITUMETS STØRRELSE

Den oppgitte pris for reisen skal omfatte alle avgifter, gebyrer og/eller skatter norske og/eller utenlandske myndigheter måtte legge på de tjenester avtalen omfatter. Videre skal prisen inkludere eventuelle tillegg for de særønsker kunden måtte ha knyttet til sin bestilling eller andre ytelser arrangøren har samtykket i og lagt inn i pakkereisen. Tillegg eller rabatter knyttet til reisen eller slike valgfrie tilleggsytelser eller spesifikasjoner skal tydelig fremgå i arrangørens prisoversikt/prisspesifikasjon. Prisen for eventuell avbestillingsbeskyttelse og/eller reiseforsikring kommer i tillegg til pakkereisens pris og omfattes ikke av bestemmelsene i dette punkt. Det samme gjelder for eventuell tilslutningsreise eller landarrangementer som ikke er en del av pakkereisen. Arrangøren kan i sine individuelle betingelser fastsette at den avtalte pakkereisepris kan justeres opp eller ned ved endringer i offentlige skatter og avgifter, og/eller transportpriser og/eller de aktuelle valutaer. Beregningsmåten for slike endringer må fremgå av betingelsene. Arrangøren må i tilfelle også i betingelsene gi kunden tilsvarende rett til å kreve prisreduksjon dersom omstendighetene arrangøren forbeholder seg rett til å justere prisen opp etter, utvikler seg i kundens favør, jfr. Pakkereiselovens § 4-5. Varselet om prisøkning må være meddelt kunden senest den 20. dagen før avreise for at krav om prisøkning skal være gyldig. Kunden kan på sin side ikke påberope seg prisjustering i sin favør grunnet omstendigheter som inntrer senere enn 20 dager før avreise. En prisøkning på mer enn 10 % av den avtalte kjøpesum gir kunden rett til å gå fra avtalen uten kostnader for seg. I varselet om prisøkning etter ovenstående bestemmelser, skal arrangøren sette en rimelig frist for kundens rett til å heve kjøpet uten kostnader for seg. Fristen kan ikke settes til kortere enn tre virkedager.

World Visitor depositum er kr 1490,-. I tilfelle reisen koster mindre enn kr 1490,- og inneholder landarrangement er depositum lik reisens pris. I de tilfeller kunden velger å tegne egen avbestillingsbeskyttelse gjennom arrangøren, skal depositumet ikke overstige kr 1.695,-.

 
 

4. SÆRLIGE FORHOLD KNYTTET TIL AVTALEN

4.1. AVBESTILLINGSBESKYTTELSE OG REISEFORSIKRING

Arrangøren eller formidler skal tilby kunden en egen avbestillingsbeskyttelse eller en avbestillingsforsikring fra et forsikringsselskap, sammen med selve pakkereisen, som sikrer kunden rett til å kreve seg løst fra kontrakten ved plutselig og alvorlig sykdom hos seg selv eller noen i hans nærmeste familie, eller noen han reiser sammen med, eller andre uventende og alvorlige hendelser, se nærmere bestemmelser om dette i pkt 5.3. Videre skal kunden opplyses om hans adgang til å tegne reiseforsikring hos formidler eller arrangøren, evt. hos et forsikringsselskap, dvs. forsikring for tap/skade på reisegods etc. og for dekning av legeutgifter og evt. hjemsendelse ved ulykke/sykdom. Kunden skal opplyses om nødvendigheten av å medbringe Europeisk Helsetrygdkort (tidl. Trygdekontorets skjema E 111) dersom slik reiseforsikring ikke tegnes.

Europeisk Helsetrygdkort gjelder for samtlige EU/EØS-land samt Sveits. Vi gjør oppmerksom på at det ikke kan benyttes i Tyrkia. Vi oppfordrer alle reisende å tegne en egen reiseforsikring.

Dersom avtalen om kjøp inngås kort tid før avreise, skal informasjon etter foregående ledd gis i den utstrekning det er praktisk mulig. Er avbestillingsretten en integrert del av arrangørens standardbetingelser, plikter han å gjøre kunden tydelig oppmerksom på dette.

En eventuell avbestillingsbeskyttelse kan kun tegnes ved bestilling av reisen og kan ikke sies opp i avtaleperioden.

4.2. INNREISEBESTEMMELSER

Arrangøren/formidler skal før avtalen inngås, jfr. pkt. 1, 2. ledd underrette kunden om hvilke visumkrav det/de ønskede reisemål har for borgere fra EU/EØS-landene, og at kunden må gi arrangøren/formidleren de nødvendige opplysninger om sine egne og/eller medreisendes passforhold så snart som mulig, slik at opplysningen kan gis før avtalen er bindende, jfr. pkt. 1. Den som foretar en bestilling for andre plikter således å gi korrekt og utfyllende informasjon om sine medreisende. Dette budskapet skal tas inn i bestillingsbekreftelsen på en klar og iøynefallende måte. Gis konkrete opplysninger om innreisebestemmelser for den valgte reise av praktiske grunner først sammen med reisebekreftelsen eller senere, kan kunden heve avtalen og kreve det innbetalte depositum refundert i sin helhet dersom de aktuelle bestemmelser skaper problemer for hans reise. Reisende med utenlandsk pass fra land utenfor EU/EØS-området, skal gis anvisning om hvor man kan innhente de nødvendige opplysninger dersom arrangør/formidler ikke selv er i stand til å innhente slike. Den reisende plikter å gi korrekt informasjon iht. de krav de enkelte lands myndigheter måtte sette som betingelse for innreise. Dersom myndighetene i innreiselandet presenterer nye krav til personlige opplysninger ved innreise eller andre formkrav etter at reisedokumentene er utstedt, skal reisearrangør/formidler gi kunden beskjed om dette i den utstrekning det er mulig.

4.3. HELSEOPPLYSNINGER

Kunden skal før avtalen inngås, informeres om eventuelle helsemessige formaliteter i forbindelse med reisen og oppholdet.

4.4. INFORMASJON VEDRØRENDE TRANSPORT

Arrangøren plikter å opplyse hvilke flyselskap som utfører de forskjellige transportdelene av reisen. Ved endring av flyselskap etter at reisen er kjøpt, skal melding gis så snart som praktisk mulig og senest ved innsjekking/ombordstigning. Ved pakkereiser som benytter rutefly, skal arrangøren gi melding om skifte av ruteflyselskap der dette er mulig.

Bestilling av eventuelle tilslutningsfly må gjøres med gode marginer. Det er viktig at tilslutningsbilletten er fleksibel slik man får mulighet til å endre denne dersom det skulle inntreffe forsinkelser eller tidtabellendring. World Visitor anbefaler at viktige begivenheter som bryllup, konfirmasjon og viktige møter ikke planlegges i nær tilslutning til reisens start eller avslutning.

4.5. ANDRE FORHOLD

Avtalen skal bekrefte at arrangøren har stillet lovpliktig garanti til Reisegarantifondet, samt gi opplysninger om hvordan fondet kan kontaktes. Videre skal avtalen angi at reisebyrået hvor pakkereisen eventuelt er kjøpt, hefter overfor kunden for krav han kan rette mot arrangøren. Unntatt er krav som kan kreves dekket av Reisegarantifondet.

World Visitor har stilt lovpliktig garanti til Reisegarantifondet: RGF, Postboks 227, Sentrum, 4001 Stavanger www.rgf.no, E-post: firmapost@rgf.no Telefon: 51 85 99 40, Telefax: 51 85 99 31

Våre flyreiser er underlagt gjeldende lovgivning for internasjonal luftfartstransport, hvor Luftfartsloven, Montreal-konvensjonen og Warszawa-konvensjonen nevnes spesielt. Arrangørens ansvar under transporten er iht. Pakkereiseloven begrenset til hva gjeldende luftfartslovgivning måtte pålegge flyselskapet av ansvar.

Bekreftelse/billett skal medbringes til avreiseflyplass i Norge og på reisedestinasjonen og forevises ved innsjekking. World Visitor påtar seg ikke ansvar for kunder som ikke overholder informasjonsplikten. World Visitor har 18 års grense for kunder som reiser alene.

Ved betaling med kort, tilkommer et gebyr som ikke refunderes ved en evt. avbestilling. World Visitor tar et billettgebyr pr. bestilling dersom bestillingsbekreftelse og reisedokument sendes med post. Dette gebyret refunderes ikke ved en eventuell avbestilling.

 
 

5. KUNDENS RETT TIL Å AVBESTILLE ELLER Å OVERDRA REISEN

5.1. AVBESTILLING VED FORCE MAJEURE

Kunden har rett til å avbestille pakkereisen, og få refundert de innbetalte beløp for pakkereisen, dersom det på reisemålet eller i umiddelbar nærhet av dette de siste 14 dagene før pakkereisen skal ta til, konstateres krigshandlinger, naturkatastrofer, farlige smittsomme sykdommer eller andre begivenheter som må likestilles med de nevnte, og det er rimelig grunn til å anta forholdene også vil gjøre seg gjeldende når pakkereisen etter avtalen skal ta til. Retten til avbestilling skal også gjelde dersom begivenhetene inntrer på eller langs reiseruten, og de innebærer en reell risiko for kunden. Krav om refusjon av ytelser som ikke er en del av pakkereisen må, dersom betaling for slike ytelser allerede er videreformidlet fra arrangørene til den aktuelle tjenesteleverandøren, rettes til den aktuelle tjenesteleverandøren på avtalerettslig grunnlag. Retten til avbestilling etter dette punkt gjelder ikke dersom kunden kjente, eller burde kjenne til, omstendighetene da han inngikk avtalen om kjøpet av reisen.

5.2. AVBESTILLING MOT VEDERLAG

Kunden har rett til å avbestille reisen mot å betale et rimelig administrasjonsgebyr som ikke skal overstige kr 1490,- per person, samt kr 195 for eventuell avbestillingsbeskyttelse, tidligere endringsgebyr og billettgebyr frem til det er 42 dager igjen til avreisedøgnet starter. For reiser av spesielt kort varighet (mindre enn 5 døgn) hvor det kun er mulig å bestille senere enn 42 dager før avreise, eller lang varighet (over 42 døgn) kan arrangøren i sine betingelser sette annen frist.

Avbestiller kunden etter at fristen er utløpt, skal disse regler gjelde:

 • Avbestilling mellom fristen for avbestilling mot gebyr (som hovedregel 42 dager før avreisedøgnet starter), og til det er 15 dager igjen til avreisedøgnet starter: Refusjon av det innbetalte beløp minus depositumets størrelse og eventuell avbestillingsbeskyttelse, tidligere endringsgebyr, kortgebyr og billettgebyr.
 • Avbestilling etter det er mindre enn 15 dager til avreisedøgnet starter, eller utelatt fremmøte ved avgang: Ingen refusjon ut over offentlige avgifter som ikke påløper. Arrangøren kan beregne et rimelig gebyr for slik refusjon. Gebyret skal ikke overstige gebyret for navneendring i billetten. Når reisens særegne og dokumenterbare karakter gjør det rimelig, eksempelvis der arrangørens rett til refusjon fra sine underleverandører er begrenset, kan arrangøren sette avvikende betingelser fra ovenstående refusjonsregler. Kundens avbestillingsrett kan uansett ikke begrenses i større grad enn arrangørens rett ovenfor sine underleverandører. De individuelle refusjonsreglene må være lett forståelige og må gis på en klar og tydelig måte før bestilling. Dersom slik informasjon ikke gis på en klar og tydelig måte ved bestilling og arrangøren ikke kan sannsynliggjøre at slik informasjon er gitt før bestilling, er kunden likevel ikke forpliktet av arrangørens avvikende regler. Avbestilling følger da de ovenstående refusjonsreglene.

Eventuell avbestillingsbeskyttelse, tidligere endringsgebyr, kortgebyr og billettgebyr refunderes ikke.

Spesielle forhold:

Dersom det blir benyttet rutefly på reisen, kan ruteflyselskapene pålegge reisearrangøren å utstede flybilletter i god tid før avreise. Når flybilletten først er utstedt, har reisearrangøren en økonomisk forpliktelse overfor flyselskapet. Dersom den reisende avbestiller reisen etter at flybilletten er utstedt, må World Visitor belaste den reisende med et gebyr tilsvarende prisen på flybilletten. Gebyret varierer avhengig av billettype og opplyses på forespørsel. Motsvarende gjelder for spesielle landarrangement og cruise.

Dersom kundens bestilling omfatter flere, og den avtalte totalpris bygger på rabatter eller avslag knyttet opp til deltagerantallet, vil grunnlaget for slike rabatter eller avslag kunne falle bort dersom noen av reisefølget avbestiller. Ved slik partiell avbestilling, skal arrangøren refundere den forholdsmessige andelen av den avtalte/betalte prisen til de som avbestiller, og kreve inn eventuell merpris som følge av bortfall av rabatter knyttet til gruppens størrelse, fra de gjenværende deltakerne. Ved delavbestilling er de gjenværende reisende ansvarlig for oppgjør med World Visitor.

Ved avbestilling av spesielt tilrettelagte grupper, gjelder spesielle regler som blir tilsendt ved gruppearrangement.

5.3. VED PLUTSELIG OG ALVORLIG SYKDOM ELLER ULYKKESHENDELSE – FRIVILLIG AVBESTILLINGSBESKYTTELSE

Har kunden akseptert avbestillingsbeskyttelse, eller er tilsvarende regler gjort til en del av arrangørens standard betingelser, har kunden rett til å kreve seg løst fra avtalen dersom han kan dokumentere at vilkårene for slik avbestilling er oppfylt. Kunden plikter å underrette arrangøren om avbestillingen så snart som mulig etter at han er gjort kjent med de omstendigheter som gir rett til avbestillingen etter dette punkt. Ved bruk av legeerklæring som dokumentasjon for plutselig og alvorlig sykdom, bør denne utferdiges på det skjema bransjeorganisasjonen og Den Norske Lægeforening har utarbeidet, dersom kunden har fått utlevert slikt skjema av arrangøren. Avbestillingsbeskyttelsen skal minst gi rett til avbestilling dersom kunden selv, ektefelle, registrert partner, samboer, barn, foreldre, svigerforeldre eller søsken blir rammet av plutselig og alvorlig sykdom, ulykkesskade eller død. Det samme gjelder hvis slike omstendigheter rammer en som han reiser sammen med, og det ville være urimelig å kreve at kunden gjennomfører reisen uten at vedkommende er med. Likestilt med plutselig og alvorlig sykdom er plutselige og alvorlige hendelser som rammer kunden eller hans reisefølge, jfr. foranstående, og som medfører at det ikke er rimelig å kreve at kunden gjennomfører reisen. Slike hendelser kan være brann- eller vannskade på fast eiendom eller lignende. Retten etter foregående punkter forutsetter at kunden selv ikke kjente til, eller burde kjenne til, de omstendigheter som fører til at reisen ikke kan benyttes, eller at han selv ikke har ansvaret for slike omstendigheter. Kunden plikter å gi arrangør/formidler beskjed om avbestilling så snart som mulig etter at han er kjent med de forhold som berettiger avbestillingen etter dette punkt, samt å fremskaffe tilstrekkelig dokumentasjon for sykdommen fra lege, eller den hindrende omstendighet for eksempel ved attest fra politimyndighet eller forsikringsselskap. Har kunden akseptert arrangørens egen avbestillingsbeskyttelse, skal arrangøren ved avbestilling iht. ovenstående bestemmelser, refundere det innbetalte beløp (med fradrag av prisen for avbestillingsbeskyttelsen) uten ugrunnet opphold så snart nødvendig dokumentasjon er fremskaffet av kunden, etter fradrag av et administrasjonsgebyr som ikke må overstige kr 1490,-. Forutsetningen er også at gebyret fremgår av arrangørens individuelle betingelser eller forsikringsdokumentet. Hvis bestillingen omfatter flere reisende og den samlede pris reflekterer rabatt eller avslag basert på det totale deltagerantallet, vil en avbestilling for én eller flere i følget kunne medføre at betingelsene for den avtalte pris ikke lenger er til stede. Dette skal ikke påføre de gjenværende deltagerne en prisøkning, men dekkes av avbestillingsbeskyttelsen. Arrangøren har rett til å overføre de reisende til annen innkvartering som passer bedre til den gjenværende gruppens størrelse og som ellers tilsvarer det opprinnelige bestilte husvære. Retten til slik flytting er betinget av at flyttingen ikke reduserer innholdet i den valgte pakkereise, eller gjør at de gitte opplysninger om pakkereisen eller avtalte tilleggsytelser ikke lenger kan oppfylles.

En eventuell avbestillingsbeskyttelse må tegnes ved bestilling av reisen og kan ikke sies opp i avtaleperioden. World Visitor avbestillingsbeskyttelse er pt. kr 195,- per person. Dokumentasjon vedrørende avbestillingsårsaken må fremlegges senest 1 måned etter at avbestillingen ble foretatt og sendes til World Visitor AS, Postboks 4814 Nydalen, 0422 Oslo. Ved avbestilling etter denne bestemmelsen har den reisende krav på tilbakebetaling av det innbetalte beløp med fradrag av avbestillingsbeskyttelsen og et administrasjonsgebyr på kr 1490,- per person. Ved flere personer på samme bestilling, vil en eventuell refusjon utbetales til den hovedreisende, se pkt. 1.

5.4. OVERDRAGELSE AV PAKKEREISEN

Kunden har rett til å overdra reisen til en annen som oppfyller betingelsene for å delta i pakkereisen. Forutsetningen er at arrangøren eller formidleren gis beskjed om dette innen rimelig tid før pakkereisen starter, og at arrangøren og/eller underleverandøren han benytter, ikke er bundet av regler som forbyr slik overdragelse. Rutefly tilhører bl.a. denne kategori underleverandør. Arrangøren kan i tilfelle overdragelse beregne seg et rimelig navneendringsgebyr som ikke må overstige kr 500,-. Den opprinnelige kunde og den nye reisende hefter solidarisk for både slikt gebyr og eventuelle restbeløp for reisen. Arrangørens opplysningsplikt etter Pakkereiseloven og disse vilkår, anses normalt oppfylt overfor den nye kunde i den utstrekning opplysningsplikten er oppfylt overfor den som overdrar reisen. Dersom det er behov for å gi ytterligere informasjon, og dette er praktisk mulig, vil arrangøren likevel ha plikt til å gi de nødvendige opplysninger til den som reisen er overdratt til. Arrangøren har ikke noe ansvar dersom den som får reisen overdratt til seg, ikke tilfredsstiller de krav innreiselandet setter. World Visitor navnendringsgebyr er kr 500,- per person.

5.5. ENDRING AV BESTILLINGEN

Den reisende kan forandre reisedag, reisemål, hotell og lignende mot et administrasjonsgebyr som ikke må overstige kr 500,- per person per endring inntil 42 dager før avreise, dersom arrangøren har mulighet til å etterkomme de nye ønsker. Overstiger arrangørens kostnader ved endringen gebyrets størrelse (eks. endring av hotell), kan endringen regnes som en avbestilling. Arrangøren må da opplyse kunden om at reglene om avbestilling mot vederlag i pkt. 5.2. vil gjelde.

World Visitor administrasjonsgebyr er kr 1490,- per person. Endringer som kreves senere enn 42 dager før avreise, anses som avbestilling og ny bestilling.

 
 

6. ARRANGØRENS RETT TIL Å KANSELLERE ELLER ENDRE REISEN UTEN ERSTATNINGSPLIKT

6.1. FOR FÅ TILMELDTE

Arrangøren kan kansellere den enkelte reise dersom det ikke blir solgt det antall plasser eller beleggsandel han i sine individuelle betingelser har satt som vilkår for å avvikle reisen. Fristen må ikke settes kortere enn 30 dager før avreisedøgnet starter. For reiser av spesielt kort eller lang varighet, eller av spesiell karakter, kan likevel andre frister settes, jfr. pkt. 5.2. Frister som avviker fra normalfristen på 30 dager skal være blitt fremhevet spesielt tydelig i avtalevilkårene for å kunne påberopes av arrangøren. Skriftlig varsel om slik kansellering må være kommet frem til kunden senest ved fristens utløp. Arrangøren plikter å gi kunden melding om kansellering etter dette punkt så snart som mulig. Ved kansellering etter dette punkt skal alle av kundens innbetalte beløp refunderes så snart som mulig.

World Visitor kanselleringsregler:

De generelle minimumsantall som gjelder for arrangørens reiser er følgende (hvis ikke annet er oppgitt i reisedokumentene / brosjyrene):

 • 35 reisende til reisemålet som er angitt på bestillingsbekreftelsen.
 • 35 reisende til hvert innkvarteringsalternativ som er angitt på bestillingsbekreftelsen.
 • 30 reisende til hver rundtur. Ved rundturer er fristen for kansellering av reisen satt til 21 dager før avreisedøgnet starter.
 • Ved charterfly kan World Visitor kansellere, om det ikke melder seg tilstrekkelig antall reisende på en avgang eller en serie avganger. 95 % av antall seter på flyet må være solgt. Avlysning vil i så fall skje senest 30 dager før avreisedøgnet starter.

6.2. HINDRING UTENFOR ARRANGØRENS KONTROLL

Arrangøren kan kansellere en reise uten erstatningsansvar, dersom han kan godtgjøre at den ikke kan gjennomføres som følge av hindringer som ligger utenfor hans kontroll og som han med rimelighet ikke kunne ventes å ha tatt i betraktning da avtalen ble inngått, og som verken arrangøren eller noen han er ansvarlig for, kunne unngå eller avverge følgene av. Slike hindringer kan etter omstendighetene være krig eller krigshandlinger, naturkatastrofer, farlige smittsomme sykdommer eller andre begivenheter som må likestilles med de foran nevnte. Kanselleres en reise før den starter pga. hindringer utenfor arrangørens kontroll, plikter arrangøren å refundere kunden alle innbetalte beløp umiddelbart. Alternativt har kunden rett til å delta i en annen pakkereise dersom arrangøren kan tilby dette. Er reisen dyrere enn den opprinnelige, skal kunden betale differansen. Er den billigere, kan kunden kreve differansen tilbakebetalt. Etter de samme vilkår som nevnt i 1. ledd, vil ikke arrangøren ha erstatningsansvar dersom pakkereisen blir mangelfull eller må avbrytes som følge av at slike hindringer inntrer etter at pakkereisen er påbegynt. Dersom reisen må forkortes ved at arrangøren eller kunden avbryter den pga. slike forhold, vil kunden likevel ha krav på et forholdsmessig prisavslag.
Arrangøren plikter i den grad det er mulig å eliminere eventuell risiko eller ulemper for kunden. Må reisen avbrytes, plikter arrangøren å frakte kunden tilbake til det avtalte hjemkomststed uten kostnader og med minst mulig ulempe for kunden. Tidspunktet for hjemsendelse vil være avhengig av en vurdering av de faktiske forhold på stedet, herunder den reelle risiko og/eller de reelle ulempene et fortsatt opphold representerer. Norske og lokale myndigheters uttalelser skal vektlegges ved denne vurderingen. Dersom arrangøren unnlater hjemsendelse eller utsetter denne unødvendig og kunden må besørge hjemreisen selv, er arrangøren ansvarlig for eventuelle merutgifter kunden pådrar seg som følge av dette.

6.3. ARRANGØRENS RETT TIL Å ENDRE REISENS INNHOLD ELLER BETINGELSER ETTER AVTALEINNGÅELSE

Arrangøren kan ikke endre avtalevilkårene eller reisens spesifikasjoner til ulempe for kunden etter avtaleinngåelse, med mindre det er tatt forbehold om å endre spesielt angitte ytelser/spesifikasjoner, og dette uttrykkelig fremgår av den enkelte avtale, dvs. reisebevis eller annet avtaledokument. Arrangøren plikter å underrette kunden skriftlig så fort som mulig dersom han ønsker å endre betingelser eller innhold etter dette punkt. Arrangøren skal samtidig opplyse kunden om hans rett til å heve kjøpet av reisen dersom endringene medfører at reisen vil lide av vesentlige mangler for kunden etter endringen, eller å kreve prisavslag dersom reisen vil bli mangelfull. Har kunden ikke påberopt seg denne retten innen 3 dager etter at meldingen om endringen har kommet frem, mister han retten til å heve kjøpet eller kreve prisavslag. Dersom spesielle omstendigheter fører til at fristen ikke kan overholdes, plikter kunden å gi beskjed så snart som mulig og innen rimelig tid.

World Visitor tar forbehold om trykkfeil og eventuelle endringer som måtte oppstå etter at programmet er trykket. Dersom det ikke er samsvar mellom tekst i katalog/nettsider og prisliste, skal man rette seg etter informasjon gitt i siste versjon av reisedokumentene.

Informasjon om flytider, flyselskap og flytyper er foreløpige. Endelig informasjon fremgår av billetten, men kan endres etter at billetten er utstedt. Endring av flytid betinger ikke refusjon. Eventuelle mindre endringer oppdateres fortløpende på worldvisitor.no. Vesentlige endringer som skjer etter at du har bestilt din reise vil bli meddelt skriftlig eller per telefon så snart World Visitor er gjort kjent med endringen.

Flyforbindelse som er angitt er som regel direktefly fra landets hovedflyplass (OSL). I unntakstilfeller (for eksempel lav deltagerantall, avreise fra annen flyplass en hovedflyplassen) kan det forekomme mellomlandinger. Reisemåten kan i slike tilfeller også endres fra charter- til rutefly.

 
 

7. PARTENES PLIKTER

7.1. ARRANGØRENS/FORMIDLERENS PLIKTER

Arrangøren skal avvikle reisen i samsvar med det som er avtalt med den reisende, jfr. pkt 2. Gjør uforutsette omstendigheter det likevel nødvendig med endringer i reisen, skal arrangøren i rimelig utstrekning sørge for at den reisende blir utsatt for minst mulig ulempe. Arrangøren/formidleren skal snarest mulig opplyse om forhold han forstår, eller bør forstå, har betydning for den reisende. Han må i denne sammenheng stille kunden de spørsmålene som er nødvendig for å oppfylle opplysningsplikten. Påpeker den reisende mangler ved reisen, plikter arrangøren å gjøre det som innen rimelighetens grenser er mulig for å rette på mangelen så snart som mulig.

7.2. KUNDENS PLIKTER

Kunden plikter å sette seg inn i disse alminnelige vilkår eller de betingelser arrangøren har publisert på sine nettsider, i sin katalog eller på annen måte.

a) Betaling: Kunden plikter å betale det avtalte vederlag innen den frist som er fastsatt i vilkårene. Vesentlig betalingsmislighold gir arrangøren rett til å annullere bestillingen.

b) Informasjoner: Kunden plikter å gi arrangøren/formidleren de relevante informasjoner som han forstår eller bør forstå har vesentlig betydning for gjennomføringen av pakkereisen. Den som bestiller for medreisende, plikter å gi korrekte og relevante opplysninger også i forhold til disse. Arrangøren er ikke ansvarlig for problemer som oppstår som følge av at personalia eller spesielle behov for medreisende ikke er gitt på en korrekt måte. Den som bestiller en pakkereise på vegne av andre, plikter å forvisse seg om at den/de som skal delta i pakkereisen, kan følge det reglement arrangøren har satt, og at den aktuelle pakkereise er av slik art at den/de påmeldte kan delta i den uten belastninger for seg selv eller andre.

c) Reklamasjoner: Kunden plikter å gi arrangøren beskjed innen rimelig tid dersom han oppdager en mangel som vil gi ham rettigheter etter punktene 8.2. a) – d). Oppdages mangelen etter at pakkereisen har tatt til, må kunden så vidt mulig snarest reklamere på stedet. Uansett må skriftlig klage være fremsatt til arrangøren eller reisebyrå hvor reisen er kjøpt, senest 4 uker etter reisens avslutning, men mindre særlige grunner gjør det rimelig å forlenge klagefristen.

d) Dokumenter etc.: Kunden plikter å kontrollere at billetter og reisedokumenter er i samsvar med bestillingen og at navn på reisende er i samsvar med hva som står i passet. Den reisende plikter å ta med gyldig pass, eventuelle visa/helseattester, billetter, referansenummer og andre dokumenter som måtte være nødvendige for reisen. Den reisende plikter selv å fremskaffe slike dokumenter som måtte være nødvendig for den enkeltes reise, og han plikter selv å tegne de forsikringer han måtte føle nødvendige. Arrangøren har rett til å avvise en reisende dersom de nødvendige dokumenter ikke er medbrakt.

e) Hensyn til medreisende etc.: Kunden plikter videre å rette seg etter arrangørens egne bestemmelser slik de er presentert ham før avtaleinngåelse, hotellers og andre delleverandørers ordensreglement, samt å rette seg etter transportørens og de stedlige myndigheters regler. Kunden skal videre rette seg etter de anvisninger arrangøren gir om fremmøtetid, fremmøtested etc. under reisen, samt de pålegg fraktfører eller transportansvarlig måtte gi i forbindelse med uforutsette hendelser under reisen. Den enkelte deltaker på reisen må ikke opptre slik at han er til sjenanse for de medreisende eller skaper sikkerhetsmessige eller praktiske problemer for arrangøren. Arrangøren har rett til å avvise en reisende ved reisens start dersom den reisendes oppførsel eller tilstand gjør det åpenbart at han ikke kan oppfylle kravene i dette punkt.

f) Hjemreise etc.: Den reisende plikter å overholde arrangørens eventuelle bestemmelser om bekreftelse av returbilletter for rutefly. Gjøres ikke dette, kan de reserverte seter ikke påregnes benyttet. Videre plikter den reisende selv å holde seg orientert om eventuelle endringer i avreisetiden, ved å ta kontakt med reisearrangøren eller arrangørens representant dersom den reisende har fjernet seg fra reiseselskapet eller på annen måte gjort seg/vært utilgjengelig de siste 24 timer før oppsatt avreise. Den reisende plikter ellers å følge arrangørens oppfordringer til å lese arrangørens e-post, SMS-meldinger, oppslag, besøke informasjonsskranke eller resepsjon så lenge dette ikke medfører unødig bry eller ulempe for den reisende.

g) Konsekvenser av mislighold: Grovt brudd på disse bestemmelsene etter at forholdet er påtalt, gir arrangøren rett til å nekte vedkommende videre deltagelse på reisen. Arrangøren har da intet ansvar for ekstrautgifter i forbindelse med fremskutt/endret hjemreise. Den avviste reisende kan heller ikke fremme krav vedrørende den del av reisen som ikke blir benyttet. Kunden kan gjøres erstatningsansvarlig for tap eller ekstrautgifter som påføres arrangøren ved grovt brudd på ovenstående bestemmelser. Kunden er ansvarlig for ødeleggelser og tap etc. etter vanlige erstatningsrettslige regler.

 
 

8. OM MANGLER

8.1. MANGLER FØR AVREISE

Kunden kan heve avtalen før pakkereisen tar til dersom det er klart at pakkereisen vil ha vesentlige mangler. Det samme gjelder dersom avtalevilkårene endres og endringen er til vesentlig ulempe for kunden.
Prisforhøyelse på mer enn 10 % skal alltid anses som vesentlig ulempe. Kunden skal i tilfelle gi arrangøren beskjed om hevingen innen rimelig tid. Med mindre særlige grunner tilsier det, bør en slik beskjed være gitt senest 1 uke etter melding om endringen ble mottatt, eller så snart som mulig dersom melding mottas kort tid før avreise. Kunden har da rett til refusjon av samtlige innbetalte beløp, samt eventuell erstatning etter reglene i Pakkereiselovens § 5-3. Alternativt har han rett til å delta i en annen pakkereise dersom arrangøren eller formidler kan tilby dette. Er erstatningsreisen dyrere, skal kunden betale denne prisdifferansen etter fradrag av eventuelle erstatningskrav kunden har rett til etter Pakkereiselovens § 5-3. Er reisen billigere, skal arrangøren tilbakeføre til kunden differansen mellom den opprinnelige reisens pris og erstatningsreisens pris, eventuelt tillagt slik erstatning som nevnt i foregående setning. Kan arrangøren ikke tilby en slik erstatningsreise, kan kunden selv kjøpe en reise som tilsvarer den opprinnelige innenfor rimelighetens grenser, og holde arrangøren ansvarlig for eventuelle merkostnader ved dette kjøpet etter de vanlige, erstatningsrettslige regler. Er et slikt dekningskjøp vesentlig dyrere enn prisen for den opprinnelige reisen, kan erstatning normalt ikke påregnes. Dersom kunden, til tross for sin rett til å heve kjøpet som følge av mangler, ønsker å benytte seg av den avtalte reise, har kunden rett til et forholdsmessig prisavslag. Dersom mangelen er en prisøkning på mer enn 10 %, er dog kundens valg enten å heve kjøpet, eller å delta på reisen til den nye prisen dersom annet ikke blir avtalt mellom partene.

8.2. MANGLER ETTER AVREISE

Pakkereisen er mangelfull når den avviker fra det som er avtalt eller forutsatt i avtalen, og dette ikke skyldes kunden eller forhold på hans side. Avvik fra det avtalte regnes likevel ikke som mangel dersom de er av mindre betydning, eller er av det slag kunden må regne med kan inntreffe fra tid til annen. Det samme gjelder avvik i naturgitte forhold som arrangøren verken hadde eller burde ha kjennskap til eller herredømme over. Kunden plikter å reklamere på mangler han oppdager så snart som mulig. Reklamasjon som fremmes senere enn fristene i disse vilkårs pkt. 7.2.c) vil normalt bety at kundens eventuelle rettigheter bortfaller.

Reklamasjonsberettigede mangler etter avreise gir kunden disse rettighetene:

 • Avhjelp: Kunden kan kreve at arrangøren avhjelper mangelen dersom dette kan skje uten urimelig kostnad eller ulempe for ham. Avhjelpen må skje innen rimelig tid og uten vesentlig ulempe for kunden. Avslår kunden retting som vil avhjelpe mangelen, eller unnlater han å reklamere til arrangøren eller arrangørens representant der dette er mulig, slik at retting kan skje, mister han retten til ytterligere krav.
 • Prisavslag: Dersom mangelen ikke blir avhjulpet, har kunden rett til et forholdsmessig prisavslag, eventuelt dekning av de rimelige utgifter kunden har hatt ved selv å utbedre mangelen når arrangøren ikke har vært i stand til dette.
 • Heving: Har pakkereisen vesentlige mangler og formålet med pakkereisen av den grunn er vesentlig forfeilet, kan kunden heve avtalen og kreve tilbake de beløp som er innbetalt iht. avtalen. Hever kunden avtalen etter denne bestemmelse, har han krav på vederlagsfri transport tilbake til avreisestedet eller annet sted reisen skulle blitt avsluttet på, dersom pakkereisen inneholder transportelement. Reglene i pkt. 6.2. 3. ledd gjelder på samme måte.
 • Erstatning: Er pakkereisen mangelfull og dette fører til at kunden lider tap, kan kunden kreve erstatning av arrangøren. Kunden kan, der han ikke har lidd noe tap, kreve en godtgjørelse dersom mangelen har påført kunden vesentlig ulempe. Arrangørens erstatningsplikt etter den foranstående faller bort dersom arrangøren kan godtgjøre at mangelen skyldes forhold som ligger utenfor arrangørens kontroll, og som han ikke med rimelighet kunne forventes å ha tatt i betraktning på avtaletiden, og som verken han eller noen han er ansvarlig for, kunne unngå eller avverge følgene av. Arrangøren plikter uansett å gi kunden bistand så hurtig som mulig. Der mangler oppstår i forbindelse med transport, går erstatningsreglene i transportrettslig særlovgivning foran erstatningsbestemmelsene i Pakkereiseloven. Kunden kan velge mellom om han vil kreve sitt tap erstattet hos arrangøren eller direkte fra transportøren. Uansett om arrangøren er erstatningspliktig iht. det ovenstående, plikter den reisende å begrense tapet så godt han kan. Erstatning kan ikke kreves for tap eller skade som skyldes den reisendes egen forsømmelse eller forhold.
 • Forholdet til EU-forordning 2004-261 (forsinkelser, kanselleringer og overbookinger): Bestemmelsene finnes på denne adressen: http://lovdata.no/for/grafikk/pdf/32004r0261.pdf
  Ved forsinkelser, kanselleringer og/eller overbooking gjelder de regler som følger av EU’ s nevnte forordning, slik at arrangøren likestilles med flyselskapet der arrangøren bruker egne eller innleide fly til transporten. Arrangøren er ansvarlig for at kunden får skriftlig informasjon om sine passasjerrettigheter der det oppstår situasjoner som utløser slike rettigheter. Der arrangøren benytter rutefly, påhviler informasjonsplikten ruteflyselskapet. De rettigheter EU-reglene gir passasjeren, gjelder da også primært i forhold til ruteflyselskapet. Der passasjeren får utbetalt kompensasjonsbeløp iht. EU-reglene enten fra arrangøren eller utførende flyselskap, skal dette beløpet gå til fradrag i beregning av eventuell prisavslag/erstatning etter Pakkereiseloven. Der EU-forordningen gir passasjeren rett til å heve transportavtalen, gjelder dette ikke for den øvrige delen av pakkereisen med mindre mangelen er av slik art at betingelsene for å heve kjøpet av pakkereisen er til stede, jfr. pkt. 8. Mindre forsinkelser gir vanligvis ikke rett til heving av kjøpet av pakkereisen. Om passasjeren velger å avbryte/heve kjøpet av reisen etter bestemmelsene i EU-forordningen, men betingelsene for å heve kjøpet av pakkereisen etter Pakkereiseloven ikke er tilstede, skal kunden kun ha refundert den delen av kjøpesummen som relaterer seg til transporten. Reisearrangøren plikter å gjøre kunden oppmerksom på at full refusjon av pakkereiseprisen da ikke vil skje.
 • Følgende forhold anses normalt ikke som mangel ved pakkereisen etter bestemmelsene i pkt. 8:
  • Avvik i fra det avtalte som er av mindre betydning for gjennomføringen av reisen eller som ikke har hatt betydning for valg av pakkereise.
  • Avvik fra forventninger kunden har hatt og som ikke er skapt av arrangøren, som for eksempel annen byggestandard på destinasjonen eller andre destinasjonsbetingede forhold, dersom forholdene kunden klager på, må anses å være «vanlige» på destinasjonen.
  • Unormale vær- og andre naturgitte forhold arrangøren ikke hadde eller burde ha kjennskap til.
  • Forhold den reisende må regne med kan oppstå fra tid til annen, og som ligger utenfor arrangørens kontroll eller som ikke avviker fra hva som anses forutsatt i avtalen. Skifte av bosted pga. overbooking, skal ikke betraktes som «påregnelige avvik».
  • Forsinkelser under transport eller endrede avgangstider/ankomsttider, når oppholdet på reisemålet ikke forkortes med mer enn maksimalt 6 timer for reiser med varighet under 5 døgn, eller 8 timer for reiser med varighet mellom 5 og 8 døgn, eller maksimalt 12 timer for reiser med varighet over 8 døgn. Om forsinkelsen/endringen i avgangs-/ankomsttider skyldes tiltak fra luftfartsmyndigheter, eksepsjonelle værforhold, trengsel i luftrommet eller andre, lignende forhold arrangøren eller transportøren ikke kan ha innvirkning på, fordobles de foran angitte frister. At forholdet ikke betegnes som mangel etter denne bestemmelse hindrer ikke at kunden skal ha den assistanse og den eventuelle kompensasjon kunden er berettiget til etter nevnte EU-forordninger.
  • Avvik fra det avtalte som skyldes kundens eget forhold.
  • TVISTEBEHANDLING
Ved reklamasjon skal den reisende gjøres oppmerksom på klageprosedyren, og at dersom kundens reklamasjon/krav ikke blir imøtekommet eller at partene ikke blir enige, kan saken bringes inn for Reklamasjonsnemnda for Pakkereiser eller annet tvisteløsningsorgan, samt eventuelle klagegebyrer i denne forbindelse.
 
 

9. TVISTEBEHANDLING

Ved reklamasjon skal den reisende gjøres oppmerksom på klageprosedyren, og at dersom kundens reklamasjon/krav ikke blir imøtekommet eller at partene ikke blir enige, kan saken bringes inn for Reklamasjonsnemnda for Pakkereiser eller annet tvisteløsningsorgan, samt eventuelle klagegebyrer i denne forbindelse.
 
 

10. SPESIALVILKÅR FOR GRATIS REISER, VUNNEDE REISER ELLER LIGNENDE

For reisen som er gratis, vunnet, tildelt e.l. (kunden betaler for eksempel kun flyplassgebyr, drivstofftillegg e.l.), gjelder følgende: Datum for avreise tildeles av reisearrangør innen rimelig tid etter bestillingen, senest 40 dager før avreise. Kunden har etter tildeling 10 dagers tid å bekrefte eller avkrefte reisedatum og betale eventuell bookede tillegg. Hvis kunden ikke avlyser innen 10 dagers tid anses bokningen som bekreftet. Etter bokningen er bekreftet gjelder følgende: Dersom den reisende avbestiller reisen etter at flybilletten er utstedt, må reisearrangøren belaste kunden med et gebyr tilsvarende prisen på flybilletten.
 
 

11. ANNET

Overnattings stjerneklassifiseringer samsvarer med nasjonale kategorier om ikke annet er oppgitt.

Noen av hotell- og fritidsanleggene kan kun brukes mot avgift og benyttelsen av enkelte anlegg utendørs og innendørs kan være avhengig av vær og sesong.

Om ikke annet er oppgitt inngår følgende kostnader ikke inn i prisen: Alle kostnader knyttet til personlig behov, drikke, telefon, tips, ekstra inngangspenger og måltider, eventuelle drivstofftillegg, valgfrie utflukter, private reiseforsikringer og lignende.

Valgfrie utflukter som er nevnt i World Visitor tilbud inngår ikke i tilbudet og er eksempler på utflukter som kan tilbys på stedet. Tilbud på utflukter kan avvike lokalt.

 
 

12. IKRAFTTREDELSE

Disse Alminnelige vilkår for Pakkereiser gjelder fra 1.1.2015 og avløser fra samme dato tilsvarende vilkår fra 1.4.2007. Vilkårene gjelder i denne versjonen for World Visitor fra 01.09.2015
 

WORLD VISITOR AS

Postboks 4814 Nydalen, 0422 Oslo
Org-Nr: 995944588
www.worldvisitor.no